Programski i financijski okvir 2014. - 2017.

Programski  i financijski okvir u svezi imenovanja ravnatelja Gradskog kazališta Požega za sljedeće četverogodišnje razdoblje od  2014. do 2017. godine.

 

Požeško-slavonska županija

Grad Požega

Gradonačelnik                   

KLASA: 022-01/13-01/25 URBROJ: 2177/01-01/01-13-2

Požega, 2.  prosinca  2013.                  

 Na temelju članka 44. stavka 1. i  članka 48. stavka 1. točke 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 19/13. - pročišćeni tekst), članka 27. stavka 3. Zakona o kazalištima (NN, broj: 71/06.  i  121/13.), te članka 61.  stavka 3. alineje  33.  i članka 114.  Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege,  broj:3/13. i 19/13.), Gradonačelnik Grada Požege, dana 2. prosinca 2013. godine,  donosi

 

Z A K L J U Č A K  o osnovnom  programskom  i financijskom okviru  u svezi imenovanja ravnatelja Gradskog kazališta Požega za sljedeće četverogodišnje razdoblje  2014. - 2017.  godine

I.

Grad Požega utvrđuje  programski  i financijski okvir u svezi imenovanja ravnatelja Gradskog kazališta Požega za slijedeće četverogodišnje razdoblje od  2014. do 2017. godine (u nastavku teksta: Programski  i financijski okvir ).  

II.

Gradsko kazalište Požega u četverogodišnjem razdoblju  od  2014.  do 2017. godine   obavljat će  svoju djelatnost  prema programskom okviru,  kojim će:  1) predstaviti tri profesionalne produkcije za odrasle u sezoni 2) predstaviti dvije dječje (vlastite)  produkcije u sezoni 3) organizirati rad s mladima kroz Malu školu kazališta i Srednjoškolske kazališne družine  4) organizirati rad s  odraslim amaterima 5) biti podrška svim  kulturnim projektima Grada Požege  6) se koristiti, u pravilu, vlastitim (požeškim) resursima pri realizaciji kazališnih programa.

III.

Za provođenje programskog okvira iz točke II. ovog  Zaključka: 1) Grad Požega će za razdoblje   2014.  do 2017. godine osiguravati sljedeći financijski  okvir sredstava predviđen Projekcijom  proračuna Grada Požege za razdoblje 2014. do 2017.  godine: - za 2014.. godinu  ( ukupna sredstva)  1.740.000,00 kuna - za 2015. godinu   ( ukupna sredstva)   1.740.000,00 kuna - za 2016. godinu   ( ukupna sredstva)   1.740.000,00 kuna - za 2017. godinu ukupna utvrđena sredstva projekcijom proračuna Grada Požege rasti će najmanje za rast sredstava za koji će se povećati proračun Grada Požege za tu godinu 2) Gradsko kazalište Požega  će za razdoblje  2014.  do 2017. godine osigurati   financijski  okvir sredstava iz  ostalih izvora i to:  -     iz vlastitih prihoda -     iz prihoda s naslova Ministarstva kulture RH.

 IV.

Ovaj  Programski i financijski okvir sastavni je dio natječaja za  imenovanje ravnatelja Gradskog kazališta Požege koji raspisuje i provodi Upravno vijeće Gradskog kazališta Požega, a bit će  dostupan kandidatima za ravnatelja tog kazališta na uvid, na web stranici Gradskog kazališta Požega: www.gkp.hr.

V.

Ovaj će se Zaključak će se objaviti u  Službenim novinama Grada Požege.

  GRADONAČELNIK          

  Vedran Neferović, prof.